Trending

No tags found
Thursday Jul 18, 2024

SUN ผนึก FIN ม.เชียงใหม่ร่วมมือทางวิชาการ เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซันสวีท “SUN” เคลื่อนองค์กรสู่อนาคต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ FIN” มุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ FIN ร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ SUN ผนึก FIN ม.เชียงใหม่ร่วมมือทางวิชาการ เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รับกับความท้าทายใหม่ (Challenges) โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19     บริษัทจึงมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน   และได้เล็งเห็นว่า ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ […]

Back to Top