Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

SUN ผนึก FIN ม.เชียงใหม่ร่วมมือทางวิชาการ เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซันสวีท “SUN” เคลื่อนองค์กรสู่อนาคต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ FIN” มุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ FIN ร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถสู่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

SUN ผนึก FIN ม.เชียงใหม่ร่วมมือทางวิชาการ เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รับกับความท้าทายใหม่ (Challenges) โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

บริษัทจึงมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

และได้เล็งเห็นว่า ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center) หรือ FIN เป็นส่วนงานวิชาการภายใต้การกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและระดับต้น ๆ ของเอเชีย

 

และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถพัฒนางานวิจัยทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ FIN เพื่อประสานและเชื่อมโยงระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ

 

ตลอดจนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ และเป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง

SUN ผนึก FIN ม.เชียงใหม่ร่วมมือทางวิชาการ เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า FIN ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มุ่งเน้นการบริหารโดยใช้แนวทาง SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

 

และให้การบริการผู้ประกอบการ แบบ 3C ได้แก่ C1 : Creative Food & Packaging, C2: Consolidated Precision Testing, C3: Connect เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ความร่วมมือกับ SUN เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจ

 

และเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน ที่จะสามารถร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย เนื่องจาก SUN เป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกันผลักดันงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

 

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง และยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

Back to Top